Industrijska potrošnja vode

Potrošnja vode se obračunava po m³, izmjerene na mjernom instrumentu (vodomjeru). Potrošače dijelimo u dvije kategorije:

  • fizička lica (domaćinstva)
  • pravna lica (privreda)

Na vodovodnu mrežu je priključeno 760 pravno lice. Za pravna lica cijena vode iznosi 1,50 KM/m³, a kanalizacije 0,40 KM/m³.

Svi građevinski objekti izgrađeni pored vodovodne i kanalizacione mreže, moraju se prije izdavanja upotrebne dozvole priključiti na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Građevinski objekti iz predhodnog stava se priključuju na vodovodnu i kanalizacionu mrežu uz pismenu saglasnost Vodovoda u roku od šest mjeseci.

Objekti se priključuju na javni vodovod i javnu kanalizaciju putem vodovodnog, odnosno kanalizacionog priključka. Pod vodovodnim priključkom, podrazumijeva se spoj na javnu mrežu cijevi – od javne vodovodne mreže do neposredno iza vodomjera sa vodomjernim oknom. Pod kanalizacionim priključkom, podrazumjeva se spoj na javnu mrežu priključne cijevi od javne kanalizacione mreže do revizionog kanalizacionog okna. Vodomjerno i kanalizaciono okno se smještaju u parcelu objekta, pored regulacione linije.

Radove na izradi vodovodnog i kanalizacionog priključka izvodi isključivo Vodovod. Radove iz predhodnog stava Vodovod je dužan izvest u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva od stane budućeg korisnika. Tehničke uslove, tehničku dokumentaciju i odobrenje za priključenje objekata na vodovodnu i kanalizacionu mrežu obrađuje i izdaje Vodovod po zahtjevu investitora objekta.

Troškovi priključenja objekata na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, padaju na teret investitora objekta odnosno budućeg korisnika. Iznos troškova iz predhodnog stava se određuje prema važećem cjenovniku PKD „RAD“ a.d. Teslić. Troškovi održavanja vododvodnog i kanalizacionog priključka padaju na teret Vodovoda.

U novoizgrađenim stambenim objektima sa više stambenih jedinica (stanova) potrošnja vode mjeri se glavnim (zajedničkim) vodomjerom za svaki ulaz, koji čini samostalnu građevinsku ili funkcionalnu cijelinu i individualnim vodomjerom za svaku stambenu jedinicu. Glavni vodomjeri se ugrađuju u priključni šaht objekta, a individualni vodomjeri se ugađuju u stubištu objekta na mjestu pristupačnom za održavanje i očitavanje vodomjera. Individualni vodomjeri u novoizgrađenim stambenim jedinicama se ugrađuju sa mogućnosti daljinskog očitavanja prema tehničkim uslovima koje propisuje Vodovod.

U stambenim objektima stare gradnje, gdje ne postoje individualni vodomjeri potrošnja vode se mjeri glavnim (zajedničkim) vodomjerom, te stanari naknadu za utrošenu vodu i kanalizaciju plaćaju srazmjerno broju članova domaćinstva prema spisku ovjernom od strane predsjednika Zajednice etažnih vlčasnika. Potrošači u objektima stare gradnje mogu samostalno ugrađivati vodomjere uz tehničke uslove propisane od strane Vodovoda.