Potrošnja vode

Potrošnja vode se obračunava po m³, izmjerene na mjernom instrumentu (vodomjeru).  Potrošače dijelimo u dvije kategorije:

  • fizička lica (domaćinstva)
  • pravna lica (privreda)

Na vodovodnu mrežu je priključeno 11772 fizičkih lica. Za fizička lica cijena vode iznosi 1,50 KM/m³, a kanalizacije 0,40 KM/m³.

Svi građevinski objekti izgrađeni pored vodovodne i kanalizacione mreže, moraju se prije izdavanja upotrebne dozvole priključiti na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Građevinski objekti iz predhodnog stava se priključuju na vodovodnu i kanalizacionu mrežu uz pismenu saglasnost Vodovoda u roku od šest mjeseci.

Da bi se građevinski objekat priključio na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, vlasnik objekta podnosi zahtjev za priključenje, a uz zahtjev je dužan priložiti:

  • odobrenje za građenje, izdato od nadležnog organa,
  • kopiju katastarskog plana predmetne parcele, ne starije od jedne godine,
  • tehničku dokumentaciju unutrašnje instalacije prema već izdatim uslovima (objekti starije gradnje),
  • u slučaju nepostojanja kanalizacione mreže, dokaz o izgrađenoj septičkoj jami – u skladu sa propisima iz Urbanističko-tehničkih uslova.

Vodovod je dužan da, u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, odluči po zahtjevu.

Priključci na vodovodnu mrežu mogu biti trajni i privremeni. Trajni priključak na vodovodnu mrežu mora imati svaki objekat izgrađen sa trajnom namjenom. Privremeni priključak na vodovodnu mrežu se radi za objekte u izgradnji, gradilišni priključak i objekte sa privremenom namjenom i u Vodovodu se evidentiraju kao privremeni.

Objekti se priključuju na javni vodovod i javnu kanalizaciju putem vodovodnog, odnosno kanalizacionog priključka. Pod vodovodnim priključkom, podrazumijeva se spoj na javnu mrežu cijevi – od javne vodovodne mreže do neposredno iza vodomjera sa vodomjernim oknom. Pod kanalizacionim priključkom, podrazumjeva se spoj na javnu mrežu priključne cijevi od javne kanalizacione mreže do revizionog kanalizacionog okna. Vodomjerno i kanalizaciono okno se smještaju u parcelu objekta, pored regulacione linije.

Radove na izradi vodovodnog i kanalizacionog priključka izvodi isključivo Vodovod.Radove iz predhodnog stava Vodovod je dužan izvest u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva od stane budućeg korisnika. Tehničke uslove, tehničku dokumentaciju i odobrenje za priključenje objekata na vodovodnu i kanalizacionu mrežu obrađuje i izdaje Vodovod po zahtjevu investitora objekta.