Prijava za pristup informacijama

Pristup informacijama regulisan je zakonom o slobodi pristupu informacijama .

Kontakt telefon : 053/431-499, емаил : info.rad.teslic@gmail.com

Zakon : Zakon o slobodi pristupa informacijama