PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I /ILI KANALIZACIONU MREŽU

Sva lica koja žele da priključe svoje postojeće objekte na vodovodnu ili kanalizacionu mrežu treba da se obrate PKD „RAD“ a.d. Teslić, koje se nalazi u Ulici Kralja Petra I bb. Predviđena procedura sastoji se iz nekoliko faza.

Prvi korak je podnošenje zahtjeva za priključak. Uz zahtjev podnosilac je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih, tehničkih i drugih uslova za priključenje, a naročito:

  • Građevinsku dozvolu za objekat ili potvrdu nadležnog organa o podnesenom zahtjevu za legalizaciju objekta,
  • Kopiju katastarskog plana,
  • Kopiju posjedovnog lista i ZK izvadka ili drugog dokumenta kojim dokazuje pravo državine i vlasništva,
  • Drugu neophodnu dokumentaciju po zahtjevu stručnog radnika Društva.

Po podnošenju zahtjeva za priključak radnici  PKD „RAD“ a.d. Teslić izlaze na teren i određuje uslove priključenja i lokaciju šahta. Potom se izrađuje kalkulacija troškova priključenja na vodovodnu i/ ili kanalizacionu mrežu i obavještava se budući korisnik o iznosu koji je potrebno uplatiti da bi se izvršilo priključenje objekta na vodovodnu i/ ili kanalizacionu mrežu .